Szanowni Państwo informujemy, że dnia 19 lutego 2019 r. o godzinie 14.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 dla przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na obszarze województwa zachodniopomorskiego.
Spotkanie odbędzie się w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przy ul.  Wały Chrobrego 4 , w Sali Rycerskiej.
Część merytoryczną spotkania poprowadzi przedstawiciel Narodowego Instytutu Wolności, który przedstawi:
- założenia Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich,
- zasady uczestnictwa w poszczególnych konkursach ogłaszanych w ramach Programu,
- praktyczne wskazówki, jak wypełnić wniosek o dofinansowanie.
Orientacyjny czas trwania spotkania wynosi 2 godziny.
Zgłoszenia uczestników  (imię, nazwisko, nazwa organizacji, tel. kontaktowy) proszę przekazywać e-mailem na adres: zps@szczecin.uw.gov.pl do dnia 18.02.2019 r.

Nowy aparat rentgenowski w darłowskiej przychodni już działa. Dzisiaj Starosta Sławieński Wojciech Wiśniowski, Burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz oraz Wójt Gminy Darłowo Radosław Głażewski oddali oficjalnie do użytku ten wyczekiwany przez mieszkańców Darłowa i okolic aparat. Urządzenie zostało zakupione ze środków Starostwo Powiatowe w Sławnie za kwotę ponad 300 tysięcy złotych. Remontu pomieszczenia gdzie umieszczono aparat dokonała Gmina Darłowo.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza siódmą edycję Konkursu dla jednostek samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego pn. „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2019”. Na zgłoszenia czekamy do dnia 22 lutego 2019 roku.
Szczegółowe cele Konkursu to m.in.:
1) promocja i wspieranie funkcjonujących, sprawdzonych w praktyce rozwiązań w zakresie finansowej i pozafinansowej współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi;
2) upowszechnienie najlepszych rozwiązań i dobrych praktyk w celu ich adaptacji na terenie całego województwa zachodniopomorskiego;
3) wzmocnienie zainteresowania współpracą organów administracji publicznej z III sektorem oraz przekazywania do realizacji organizacjom pozarządowym zadań publicznych.

W ramach realizowanego projektu utworzono pracownię wydawania śniadań, z której korzystać będą uczniowie klas hotelarskich. Doposażono także warsztaty szkolne w tokarki i frezarkę.
Planowany jest również kolejny etap w/w projektu, w ramach którego doposażona zostanie pracownia "Techniczna i materiałoznawstwa" sprzętami takimi jak twardościomierz, maszyna wytrzymałościowa oraz mikroskop metalograficzny. Powstanie także profesjonalna pracownia językowa.
Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach projektu "Kwalifikacje zawodowe krokiem w przyszłość" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa VIII. Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.