Wydziały

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
Audytor Wewnętrzny zajmuje się prowadzeniem audytu wewnętrznego w Starostwie i jednostkach organizacyjnych.

BIURO RADY I ZARZĄDU POWIATU
Do podstawowych zadań Biura Rady i Zarządu należy: obsługa Rady i Komisji Rady, obsługa Zarządu Powiatu, gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady, Komisji i Zarządu, przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady, Komisji i Zarządu, protokołowanie obrad Rady oraz posiedzeń Komisji i Zarządu, prowadzenie rejestru: uchwał Rady i Zarządu, wniosków i opinii Komisji, interpelacji i zapytań radnych, przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady, Zarządu, wniosków Komisji i interpelacji radnych zainteresowanym naczelnikom wydziałów oraz czuwanie nad terminowym ich załatwianiem, przesyłanie organom nadzoru uchwał Rady i Zarządu, udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego, udostępnianie zainteresowanym protokołów posiedzeń Rady Powiatu, Komisji i Zarządu oraz uchwał Rady w trybie określonym w Statucie Powiatu Sławieńskiego, prowadzenie ewidencji radnych powiatu podlegających obowiązkowi służby wojskowej oraz spraw związanych ze zwalnianiem od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej (reklamowania) żołnierzy rezerwy objętych reklamacją z urzędu.

PEŁNOMOCNIK DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH Z PIONEM OCHRONY
Zajmuje się: zapewnieniem ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie bezpieczeństwa fizycznego, zapewnieniem ochrony systemu teleinformatycznego, w którym są przetwarzane informacje niejawne, zarządzaniem ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka, kontrolą ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów, opracowywaniem i aktualizacją planu ochrony informacji niejawnych, prowadzeniem szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych, prowadzeniem zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających, prowadzeniem aktualnego wykazu osób zatrudnionych  albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto, przekazywaniem do ABW do ewidencji, danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, opracowaniem sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne”, opracowaniem dokumentacji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą, opracowaniem instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony, opracowaniem dokumentacji szczególnych wymagań bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego (Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego), prowadzeniem kancelarii niejawnej Starostwa Powiatowego w Sławnie.

PEŁNOMOCNIK DO SPRAW WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Do podstawowych zadań Pełnomocnika do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi należy: współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami wspierającymi działalność organizacji pozarządowych, podejmowanie działań wspierających powiatowy rozwój małej przedsiębiorczości, pomoc w promowaniu działalności organizacji pozarządowych, koordynacja bieżących kontaktów pomiędzy samorządem powiatowym i sektorem pozarządowym, przyjmowanie, analiza i ewidencjonowanie wniosków organizacji pozarządowych o przyznanie środków finansowych oraz przygotowywanie projektów umów i kontraktów na realizację zadań przez organizacje pozarządowe, kontrola wykorzystania dotacji i realizacji kontraktów, przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne. Szczegółowe zasady tryb kontaktów z organizacjami pozarządowymi określa odrębna uchwała Rady Powiatu.

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
Zajmuje się udzielaniem pomocy prawnej konsumentom, ochroną ich praw.

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Zadania Zespołu: realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia, realizacja zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku, wystawianie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność.

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY ds. KADR
Zajmuje się prowadzeniem spraw osobowych pracowników Starostwa Powiatowego w Sławnie oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu sławieńskiego.

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
Zadaniem stanowiska jest prowadzenie wewnętrznej działalności kontrolnej w Starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu w zakresie kontroli kompleksowej, problemowej i doraźnej oraz prowadzenia egzekucji administracyjnej.

SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW PROMOCJI
Do podstawowych zadań stanowiska należy realizacja spraw w zakresie sportu, upowszechniania kultury i promocji powiatu.

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
Zapewnia obsługę w zakresie udzielania pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów, przyjmowania zgłoszeń budowy i rozbiórki obiektów, udzielania pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów, rejestrowania dzienników budów oraz zajmuje się realizacją zadań z zakresu prawa wodnego, geologicznego, ochrony gruntów rolnych, ochrony środowiska, ochrony przyrody, rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego, gospodarki morskiej i leśnej opracowaniem planu operacyjnego ochrony przed powodzią.

WYDZIAŁ EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH
Zajmuje się organizacją powiatowych bibliotek publicznych, organizacją szkół ponadgimnazjalnych  i specjalnych, organizacją placówek oświatowo–wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacją powiatowych instytucji kultury, organizacją opieki nad zabytkami, opracowywaniem planu ochrony zabytków, prowadzeniem spraw z zakresu pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia oraz wspierania osób niepełnosprawnych.

WYDZIAŁ FINANSÓW
Prowadzi sprawy związane z opracowaniem projektu budżetu powiatu, zapewnia obsługę finansowo-księgową Starostwa, organizuje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne Powiatu, sporządza sprawozdania z realizacji zadań budżetowych.

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU 
Wykonuje zadania z zakresu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz ewidencji gruntów i budynków, udostępniania informacji z zasobu oraz wydawania wypisów i wyrysów z ewidencji.

WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
Wykonuje zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY
Zapewnia sprawną organizację, funkcjonowanie oraz obsługę techniczną i ochronę Starostwa, organizuje przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków, udostępnia obywatelom informacje dotyczące działań Starostwa, prowadzi sprawy kadrowe i szkoleniowe pracowników Starostwa.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
Realizuje zadania: rejestracja pojazdów, wydawanie, cofanie i zatrzymywanie uprawnień do kierowania pojazdami, nadzór nad Stacjami Kontroli Pojazdów, wydawanie uprawnień do przeprowadzania badań dla diagnostów, nadzór nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców, prowadzenie ewidencji instruktorów nauki jazdy, udzielanie, zmiana lub cofanie licencji na krajowy przewóz drogowy osób i rzeczy, wydawanie zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób w obrębie powiatu, wydawanie zaświadczeń o zgłoszeniu wykonywania krajowego przewozu osób lub rzeczy na potrzeby własne, wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (zawody, rajdy, wyścigi), zarządzanie ruchem na drogach gminnych i powiatowych, wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym o ograniczonej sprawności ruchowej.

WYDZIAŁ DRÓG I INFRASTRUKTURY POWIATU
Wykonuje zadania z zakresu wspierania rozwoju, pozyskiwania funduszy pomocowych, udzielania zamówień publicznych oraz, koordynowania działań związanych z realizacją inwestycji powiatowych.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
Prowadzi sprawy z zakresu obronności, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH
Zajmuje się opieką prawną starostwa.