Tytuł projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3720Z na odcinku Karwice - Smardzewo”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa V Zrównoważony transport, Działanie 5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych

Cele i efekty projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa. Przebudowana trasa usprawni połączenia drogowe w regionie. Realizacja przedsięwzięcia poprawi dostępność do obszarów aktywności gospodarczej i turystycznej, a także do rynku pracy i usług publicznych.

Realizacja inwestycji zapewni poprawę dostępności komunikacyjnej wewnątrz i na zewnątrz województwa zachodniopomorskiego, zwiększając jednocześnie spójność
układów transportowych, przy równoczesnym podniesieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego, polepszeniu klimatu akustycznego oraz redukcji zanieczyszczeń.
Przedsięwzięcie w wyraźny sposób przyczyni się do podniesienia potencjału regionu, dążąc do poprawy prestiżu oraz zmniejszenia zróżnicowania jakości życia. Poprawi się komunikacja drogowa w rejonie ośrodka powiatowego – Sławna, jak również w układzie na kierunku północ-południe.

Całkowita wartość projektu:  3 500 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 975 000,00 PLN

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 29 marca 2021 roku została podpisana umowa oraz przekazano plac budowy na prace budowlane przy przebudowie drogi powiatowej nr 3720Z na odcinku Karwice – Smardzewo.
Wykonawcą robót jest POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A. Całkowity koszt inwestycji wynosi ok. 2,4 mln złotych.
W ramach zadania zastanie przebudowany odcinek drogi o długości 2,974 km, w wyniku czego nastąpi podwyższenie jej parametrów technicznych i eksploatacyjnych. Planuje się przeprowadzenie następujących robót: poszerzenie istniejącej podbudowy w dostosowaniu do minimalnych szerokości wynikających z przepisów szczególnych do 5,50 m oraz 6,00 m w miejscowościach, wyrównanie i wzmocnienie konstrukcji jezdni z mieszanek mineralno–asfaltowych, wykonanie warstwy ścieralnej o dłuższej żywotności i większym komforcie jazdy z mieszanek bitumicznych tzw. SMA, uporządkowanie odwodnienia polegającego na oczyszczeniu i wyprofilowaniu rowów, remont przepustów,
przebudowę drogowych obiektów inżynieryjnych, uporządkowanie geometrii i konstrukcji zjazdów i skrzyżowań z innymi drogami, budowę zatoki autobusowej, przebudowę istniejących chodników i budowę nowych.
Powiat Sławieński realizuje to zadanie w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa pn. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Działanie 5.4. Budowa i przebudowa dróg powiatowych. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego wynosi 85% kosztów całkowitych inwestycji.
Droga Karwice – Smardzewo jest ważnym szlakiem komunikacyjnym dla podróżujących z południowo – zachodniej części Polski do miejscowości nadmorskich – mówi starosta Wojciech Wiśniowski. – Bardzo się cieszę z realizacji projektu, usprawni on komunikację i bezpieczeństwo na tej drodze, szczególnie w sezonie letnim.