Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

Na terenie Powiatu Sławieńskiego działają dwa punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (w tym mediacji):
- Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, pok. 5, tel. 59 810 64 28 gdzie istnieje możliwość skorzystania z osobistej wizyty w punkcie, równocześnie w dalszym ciągu można korzystać z porad za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.
- Filia Starostwa Powiatowego w Darłowie, ul. Franciszkańska 2, tel. 94 314 04 03, gdzie porad udzielają radcowie prawni ze Stowarzyszenia "SURSUM CORDA" za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej tel. 94 3140403,

dzień

Sławno

pomocy udziela

Darłowo

pomocy udziela

godziny

godziny

poniedziałek

09:00-13:00

radca prawny

09:00-13:00

Stowarzyszenie "SURSUM CORDA"

wtorek

09:00-13:00

radca prawny

09:00-13:00

środa

09:00-13:00

adwokat

09:00-13:00

czwartek

09:00-13:00

adwokat

09:00-13:00

piątek

09:00-13:00 radca prawny

09:00-13:00

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest w pierwszy poniedziałek miesiąca – Filia Starostwa Powiatowego w Darłowie, ul. Franciszkańska 2, dyżury w godzinach 9:00-13:00, tel. 94 3140403,
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się ( o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się) może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. W celu ustalenia miejsca spotkania lub środka kontaktu należy zgłosić taką potrzebę telefonicznie pod nr 598106428 lub e-mail pomocprawna@powiatslawno.pl bądź w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Sławnie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4) nieodpłatną mediację, lub
5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Każda osoba korzystająca z usług punktu ma prawo dokonać anonimowej oceny udzielonej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
W tym celu należy wypełnić KARTĘ POMOCY - część B (załącznik) i umieścić w urnie znajdującej się w punkcie.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa (nowe okno)

Na terenie kraju utworzono dyżury specjalistyczne, których listę opublikowało Ministerstwo Sprawiedliwości pod adresem:
Możliwość korzystania z usług dyżurów specjalistycznych utworzonych na terenie całego kraju za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.