Nieodpłatna Pomoc Prawna (od 04.01.2016 r.) : budynek Starostwa Powiatowego w Sławnie, pok. 5, tel. 59 810 6428 oraz Filia Starostwa Powiatowego w Darłowie przy ul. Żeromskiego 25.

dzień  Sławno nieodpłatnej pomocy prawnej udziela  Darłowo nieodpłatnej pomocy prawnej udziela 
godziny godziny
poniedziałek 09:00-14:00 Radca Prawny 09:00-13:00      Fundacja Honeste Vivere
wtorek 09:00-14:00 Radca Prawny 09:00-13:00
środa 09:00-14:00 Adwokat 09:00-13:00
czwartek 09:00-14:00 Adwokat 09:00-13:00
piątek     09:00-13:00

1.Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

a) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
b) wskazanie osobie sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
c)udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach dot. punktów a i b z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
d) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

2.Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

a) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
b) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Wykaz osób, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna: Dokumenty wymagane od osoby ubiegającej się o nieodpłatną pomoc prawną:
1. Osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia - oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia
- pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
2. Osoby, które posiadają Kartę Dużej Rodziny ważna Karta Dużej Rodziny
3. Kombatanci lub osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego ważne zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich lub osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
4. Weterani lub weterani poszkodowani ważna legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego
5. Osoby, które nie ukończyły 26 lat dokumenty stwierdzające tożsamość
6. Osoby, które ukończyły 65 lat dokumenty stwierdzające tożsamość
7. Osoby, które w wyniku wystąpienie klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty  oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie
8.

Kobiety, które są w ciąży

dokumenty potwierdzające ciąże

Oświadczenia, o których mowa w punktach 1,5 i 6, osoby ubiegające się o nieodpłatną pomoc prawną powinny złożyć udzielającemu nieodpłatną pomoc prawną pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenia są obowiązani do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.