Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Na terenie Powiatu Sławieńskiego działają dwa punkty:
Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, pok. 5,  tel. 59 810 64 28
Filia Starostwa Powiatowego w Darłowie, ul. Żeromskiego 25,  tel 94 314 04 03

dzień

Sławno

pomocy udziela

Darłowo

pomocy udziela

godziny

godziny

poniedziałek

09:00-14:00

radca prawny

08:00-12:00

radca prawny Fundacja Honeste Vivere

wtorek

09:00-14:00

radca prawny

08:00-12:00

środa

09:00-14:00

adwokat

08:00-12:00

czwartek

09:00-14:00

adwokat

08:00-12:00

piątek

   

08:00-12:00

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dyżury w godzinach 8:00-12:00, w dniach:
- 15,16,17 i 18 kwietnia 2019r.
- 13 maja 2019r.
- 10 czerwca 2019r.
- 08 lipca 2019r.
- 12 sierpnia 2019r.
- 09 września 2019r.
- 14 października 2019r.
- 18 listopada 2019r.
- 09 grudnia 2019r.


Aby skorzystać z porady należy przyjść do punktu w godzinach dyżuru bądź uprzednio umówić się na spotkanie telefonicznie tel. 59 810 64 28.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się ( o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się) może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. W celu ustalenia miejsca spotkania lub środka kontaktu należy zgłosić taką potrzebę telefonicznie pod nr 598106428 lub e-mail pomocprawna@powiatslawno.pl bądź w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Sławnie.

1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4) nieodpłatną mediację, lub
5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Każda osoba korzystająca z usług punktu ma prawo dokonać anonimowej oceny udzielonej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
W tym celu należy wypełnić KARTĘ POMOCY - część B (załącznik) i umieścić w urnie znajdującej się w punkcie.

Pobierz listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa