Zbliża się koniec remontu sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. J. H. Dąbrowskiego w Sławnie. Latem wymienione zostało oświetlenie sali, okna oraz zmodernizowane ogrzewanie za kwotę 52 tys. zł. Obecne prace obejmują naprawę ścian i sufitów, malowanie, cyklinowanie i lakierowanie parkietu, położenie wykładziny PCV, malowanie linii boisk, wymianę i montaż urządzeń sportowych. Koszt prac dodatkowych to kwota 82 tys. zł. Środki na prace remontowe pochodzą z budżetu powiatu oraz dofinansowania Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego
Zakończenie prac remontowych planowane jest na połowę grudnia.

Przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018 poz. 1990 z późn. zm.) nakładają na nabywców i zbywających pojazdy obowiązek zgłoszenia tego faktu w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania w terminie 30 dni licząc od dnia zakupu lub sprzedaży. Obecnie niewywiązanie się z tego obowiązku nie rodzi żadnych konsekwencji. Niedługo sytuacja ta ulegnie zmianie!

Od dnia 1 stycznia 2020 r. starosta będzie zobowiązany do nałożenia kary administracyjnej w wysokości od 200 do 1000 zł na właścicieli pojazdów, którzy nie zgłoszą się do urzędu w wyżej wymienionym terminie w celu ich zarejestrowania lub zgłoszenia zmiany stanu faktycznego w zakresie prawa własności. Kary będą nakładane na osoby, które kupiły pojazd zarejestrowany za granicą oraz nabywców i zbywców pojazdów zarejestrowanych na terytorium RP. Kary te będą nakładane w drodze decyzji administracyjnych. W przypadku nieuiszczenia kary sprawa będzie kierowana do egzekucji w trybie administracyjnym.

„Art. 140mb. Kto:

1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu

- podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.”

Mieszkańcy Powiatu Sławieńskiego, zapraszam XII Sesję Rady Powiatu  w Sławnie, która odbędzie się w dniu 28 listopada  2019r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej  Starostwa Powiatowego w Sławnie  przy ul. Sempołowskiej 2a  w Sławnie.