W dniu 19 czerwca 2023 r. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda wręczył Certyfikat uczestnictwa Partnerstwu Obszaru Funkcjonalnego Sławna w projekcie CWD Plus

Certyfikat uczestnictwa Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Sławna (Partnerstwa Powiatu Sławieńskiego) w projekcie CWD Plus z rąk Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorza Pudy odebrał Ryszard Stachowiak, Wójt Gminy Sławno, wraz ze Sławomirem Hermanem, Zastępcą Kierownika Referatu Integracji Europejskiej i Inwestycji Miasta Darłowo, oraz Mateuszem Mikulskim, Podinspektorem ds. funduszy pomocowych w Urzędzie Gminy Postomino.

Uroczystość odbyła się podczas Konferencji Podsumowującej projekt Centrum Wsparcia Doradczego Plus pt. „Wyzwania i trendy rozwoju partnerstw samorządowych”, która odbyła się w dniach 19-20 czerwca 2023 r. w Katowicach.

logo projektu

Związek ZIT, powołany przez samorządy powiatu sławieńskiego 3 marca 2023 r., wraz z mieszkańcami i doradcami Związku Miast Polskich kontynuuje prace nad projektem strategii rozwoju Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Obszaru Funkcjonalnego Sławna w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus (CWD Plus).

Od spotkania inicjującego projekt CWD Plus w Partnerstwie w dniu 21 czerwca 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Sławnie do dnia 14 kwietnia 2023 r. odbyło się 35 spotkań Grupy Roboczej i 11 spotkań Rady Partnerstwa OF Sławna, służących efektywnemu przygotowywaniu strategii rozwoju obszaru Partnerstwa. Przygotowany Raport diagnostyczny powstał m.in. dzięki udziałowi mieszkańców w badaniach ankietowych (przeprowadzono badania ankietowe opinii mieszkańców, młodzieży i lokalnych Liderów, indywidualne wywiady pogłębione z Włodarzami, badania warunków rozwoju przedsiębiorczości, badania wymiaru instytucjonalnego Partnerstwa).

logo projektu

Strategia ZIT OF Sławna jest wypracowywana wspólnie przez władze samorządowe i mieszkańców.
Diagnoza, cele strategii, kierunki działań i koncepcje projektów są określane przy pełnym zaangażowaniu społecznym.
Oto co udało nam się dotychczas zrobić razem:
- Badania ankietowe opinii mieszkańców zostały przeprowadzone w okresie 20 czerwca – 19 sierpnia 2022 r. Udział w nich wzięło 706 aktywnych internautów - mieszkańców gmin OF Sławna, w analizie uwzględniono 437 wypełnionych w całości kwestionariuszy ankietowych.
- Badania ankietowe opinii i planów życiowych młodzieży zamieszkującej gminy OF Sławna zrealizowano w terminach 09-23 czerwca 2022 r. i 05-09 września 2022 r. W badaniu udział wzięła młodzież z Zespołu Szkół Morskich w Darłowie, Zespołu Szkół w Sławnie oraz Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Sławnie. Łącznie uczestniczyło w nim 212 uczniów, w analizie uwzględniono 194 kwestionariusze w całości uzupełnione.
- Badania opinii Lokalnych Liderów przeprowadzono w okresie 1-15 lipca 2022 r. Uczestniczyło w nich 138 respondentów, kwestionariusz ankietowy wypełniło w całości 92 badanych. Lokalni liderzy pochodzili z 6 gmin i reprezentowali 4 sektory: administrację, gospodarkę, organizacje społeczne i opinii.
- Warsztaty strategiczne z młodzieżą i przedstawicielem Partnerstwa OF Sławna w trzech szkołach średnich, tj. Zespole Szkół w Sławnie, Zespole Szkół Agrotechnicznych w Sławnie, Zespole Szkół Morskich w Darłowie odbyły się w terminie 23 i 25 stycznia 2023 r. Służyły one określeniu problemów rozwojowych gmin powiatu sławieńskiego z perspektywy młodzieży, potrzeb młodych ludzi zarówno tych bieżących jak i przyszłych jako dorosłych mieszkańców oraz wypracowaniu celów i kierunków strategii rozwoju obszaru powiatu. W warsztatach uczestniczyło łącznie 64 uczniów.
- Warsztat strategiczny, który odbył się 24 stycznia 2023 r. w Urzędzie Gminy w Darłowo. W ich wyniku samorządowcy razem z przedstawicielami społeczności lokalnej wypracowali wspólnie cele i kierunki strategii. Uczestniczyło w nim łącznie 27 osób (partnerów społeczno-gospodarczych i samorządowców).
- Konsultacje z ekspertami Związku Miast Polskich w sprawie wspierania rozwoju przedsiębiorczości na OF Sławna, które odbyły się 10 lutego 2023 r. w Poczekalni Kultury w Darłowie. Udział w nich wzięło łącznie 22 osoby (partnerzy społeczno-gospodarczy i samorządowcy).
- Pomysły na projekty realizujące cel społeczny strategii ZIT mieszkańcy mogli zgłaszać w naborze otwartym w terminie 14-24 luty 2023 r. Zarejestrowano 3 zgłoszenia internetowe, ale żadne nie spełniało wymogów naboru (albo nie mieściły się w obszarze tematycznym albo nie były pomysłem na projekt, lecz opinią mieszkańca);
- Mieszkańcy lub podmioty zarejestrowane i działające na terenie powiatu sławieńskiego mogli także przedstawiać pomysły na projekty za pośrednictwem gmin, w których mieszkają lub starostwa powiatowego. Takie pomysły zostały zgłoszone za pośrednictwem miasta Darłowo oraz gminy wiejskiej Malechowo i włączono do dalszych prac nad projektami realizującymi cele strategii.
- Warsztat strategiczny mający na celu wypracowanie wspólnie przez mieszkańców i samorządowców wstępne koncepcje projektów realizujących cele strategii zorganizowano 10 marca 2023 r. w Urzędzie Gminy Darłowo. Udział w nim wzięło łącznie 24 osoby (partnerzy społeczno-gospodarczy i samorządowcy).

ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE OBSZARU FUNKCJONALNEGO SŁAWNA

Termin składania zgłoszeń od 24.03.2023 do 31.03.2023

Dążąc do zapewnieniem zaangażowania społecznego w procesie przygotowywania i realizacji

strategii Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Obszaru Funkcjonalnego Sławna (ZIT OF Sławna) zapraszamy do zgłaszania kandydatur na członka Zespołu Doradczego.

Zespół Doradczy pełni funkcję konsultacyjno – opiniodawczą dla Związku ZIT OF Sławna w procesach związanych z opracowaniem, realizacją, monitorowaniem i ewaluacją Strategii ZIT OF Sławna.

Regulamin Zespołu Doradczego ZIT OF Sławna określa zasady jego funkcjonowania i jest dostępny online REGULAMIN oraz w Urzędzie Miejskim w Darłowie  w biurze obsługi interesanta.