W dniu 15 stycznia 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sławnie odbyło się robocze z udziałem: Starosty Wojciech Wiśniowski, Posła na Sejm RP Czesława Hoca, z-cy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Zachodniopomorskiego Narodowego Funduszu Zdrowia Wojciecha Włodarskiego oraz Dyrektora Szpitala Powiatowego w Sławnie Tomasza Walaska. Rozmowy dotyczyły obecnej sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie oraz jego przyszłości. Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślali istotną rolę i zadanie, jakie pełni w systemie zdrowotnym sławieńska placówka. Silny szpital w Powiecie Sławieńskim pozwoli na odciążenie eksploatowanego nadmiernie Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie oraz zahamuje wypływ pacjentów poza nasze województwo. Rozmówcy wielokrotnie podkreślali to, że w ostatnich trzech latach szpital wykonał ogromny krok do przodu, stabilizując swoją sytuację finansową i zamykając lata budżetowe wynikiem dodatnim.

 

Z dniem 1 stycznia 2020r. w ustawie Prawo o ruchu drogowym zostało zmienione brzmienie art. 71 ust. 7., dodano art. 140mb oraz zmieniony został art. 140n.
Art. 140mb ustawy Prawo o ruchu drogowym określa, że kto:
1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu.
- podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

Starostwo Powiatowe w Sławnie uprzejmie informuje, iż Oddział Zachodniopomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza Państwa do uczestnictwa w programie pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 roku.
Zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów proszę składać do Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych (pokój nr 19, tel. 0598106419) Starostwa Powiatowego w Sławnie do dnia 20 stycznia 2020r. Aktualne wzory wniosków/wystąpień oraz program i procedury realizacji wkrótce będą dostępne na stronie internetowej www.pfron.org.pl