Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania w Koszalinie, w ramach wydłużonego okresu wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, pozyskało dodatkowe środki w wysokości ponad 4 mln zł z przeznaczeniem na rozwój przedsiębiorczości i wzmocnienie atrakcyjności obszaru gmin członkowskich objętych Lokalną Strategią Rozwoju.

Mieszkańcy Powiatu Sławieńskiego, uprzejmie informuję, że XXVIII Sesja Rady Powiatu w Sławnie odbędzie się w dniu 23 grudnia 2021r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a (na sali mogą przebywać wyłącznie radni oraz obsługa organizacyjno -prawna).
Sesja zwołana jest na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 920) i zgodnie art. 15zzx ust. 1-2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

W dniu 1 grudnia (środa) 2021r. w godz. od 14.30 do 15.35 w Starostwie Powiatowym w Sławnie (Biuro Rady) w ramach skarg i wniosków dyżurować będzie Pan Tomasz Bobin Przewodniczący Rady Powiatu w Sławnie.

Pan Kazimierz Szewczuk Radny Radny Powiatu w Sławnie dyżurować będzie w dniu 17 listopada 2021r. w godz. od 14.00 do 15.00  w Urzędzie Gminy Malechowo (Biuro Rady ).