logotypy RIIP WZ

Projekt pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” dalej zwany RIIP WZ.

Przedmiotem realizacji projektu jest utworzenie systemu RIIP WZ jako zintegrowanego systemu teleinformatycznego opartego na otwartej, cyfrowej platformie integrującej referencyjne i źródłowe zasoby informacyjne o charakterze opisowym i przestrzennym. System ma na celu rozwój oraz unowocześnienie usług wewnątrzadministracyjnych, które są niezbędne dla funkcjonowania i rozwoju e-usług publicznych świadczonych dla obywateli województwa zachodniopomorskiego, a także również miedzy jednostkami administracji publicznej usprawniając procesy podejmowania decyzji, planowania i monitoringu procesów gospodarczych. Projekt RIIP WZ realizowany będzie etapowo.
Wyszczególniając niezbędny zakres rzeczowy realizacji projektu RIIP WZ to:

  • cyfryzacja, digitalizacja danych o charakterze przestrzennym;
  • budowa systemu teleinformatycznego umożliwiającego dostęp do danych przestrzennych;
  • dostawa sprzętu teleinformatycznego, umożliwiającego funkcjonowanie systemu RIIP WZ na poszczególnych węzłach tj. Wojewódzkim, Powiatowym.

Przewiduje się, że bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu będzie możliwość wykorzystania pełnej funkcjonalności powstałej infrastruktury oraz będzie możliwe korzystanie z wytworzonych w ramach projektu produktów. Koncepcja systemu zakłada budowę modułową umożliwiającą jego stopniową rozbudowę zgodnie z pojawiającymi się potrzebami, a także dostępnością środków finansowych.

Projekt nr RPZP.09.10.00-32-0001/18 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

INFORMACJA O PROJEKCIE W FORMACIE *.DOC, ROZMIAR 128kB, NOWE OKNO

Starostwo Powiatowe w Sławnie zaprasza do składania ofert na roboty budowlane polegające na przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkola na pomieszczenia administracji publicznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego w Darłowie zlokalizowanego na działce nr 365/2 obręb ewidencyjny 10 miasta Darłowo. Załączniki:

  1. Ogłoszenie (plik w formacie *.doc, rozmiar 63kB, nowe okno)
  2. Przedmiar (plik w formacie *.xls, rozmiar 23kB, nowe okno)
  3. Projekt (plik w formacie *.pdf, rozmiar 443kB, nowe okno)
  4. Inwentaryzacja (plik w formacie *.pdf, rozmiar 350kB, nowe okno)
  5. Opis wykonawczy (plik w formacie *.pdf, rozmiar 271kB, nowe okno)