Mieszkańcy Powiatu Sławieńskiego, zapraszam na XLIV Sesję Rady Powiatu w Sławnie, która odbędzie się w dniu 22 grudnia 2023r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a.

Proponowany porządek obrad:
1. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. zatwierdzenie porządku obrad,
c. przyjęcie protokołu z :
- XXXIX Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 7 czerwca 2023r.,
- XL Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 czerwca 2023r.,
- XLI Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 4 sierpnia 2023r.,
- XLII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 31 sierpnia 2023r.,
- XLIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 26 października 2023r.
2. Trybuna obywatelska.
3. Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu w Sławnie z :
- XXXIX Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 7 czerwca 2023r.,
- XL Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 czerwca 2023r.,
- XLI Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 4 sierpnia 2023r.,
- XLII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 31 sierpnia 2023r.,
- XLIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 26 października 2023r.
( druk nr 1).
5. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Sławnie z działań Zarządu Powiatu podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami Rady Powiatu w Sławnie. (druk nr 2 a, b )
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu w Sławnie na rok 2024. (druk nr 3)
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sławnie na 2024 rok. (druk nr 4)
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu sławieńskiego na rok 2024. (druk nr 5)
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/VI/360/23 Rady Powiatu w Sławne z dnia 23 października 2023r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek bankowy – wg algorytmu w 2023r.(druk nr 6)
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Sławieńskim na lata 2024-2026. (druk nr 7)
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Sławieńskim na lata 2024-2031 oraz Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2024-2031. ( druk nr 8).
12. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinny dom dziecka ( druk nr 9)
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2024-2032. (druk nr 10)
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sławieńskiego na rok 2024. (druk nr 11)
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Wnioski i oświadczenia radnych.
17. Zamknięcie sesji

                                                                                                                               Przewodniczący Rady
                                                                                                                                    Tomasz Bobin