Mieszkańcy Powiatu Sławieńskiego, zawiadamiam, że XXXIX Sesja Rady Powiatu w Sławnie odbędzie się w dniu 7 czerwca 2023r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a.
Proponowany porządek obrad:
1. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 21 marca 2023r.

2. Trybuna obywatelska.

3. Interpelacje i zapytania Radnych.

4. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu w Sławnie z XXXVIII Sesji Rady Powiatu z dnia 21 marca 2023r. (druk nr 1)

5. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Sławnie z działań Zarządu Powiatu podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami Rady Powiatu w Sławnie. (druk nr 2)

6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji ,,Programu współpracy Powiatu Sławieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie’’ za 2022 rok (druk nr 3).

7. Przyjęcie ,,Oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za 2022r.’’ (druk nr 4)

8. Przyjęcie raportu z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Sławieńskiego za lata 2019-2022. (druk nr 5)

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Sławieńskiego na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030. (druk nr 6)

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie za rok 2022. ( druk nr 7)

11. Podjęcie uchwały w spawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla powiatu sławieńskiego za rok 2022. (druk nr 8)

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie za 2022. ( druk nr 9)

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu z podejmowanych działań w ramach realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2023 za rok 2022. (druk nr 10).

14. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w całości z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych Pani Renaty Biernackiej –dyrektora Zespołu Szkół w Sławnie im. Jana Henryka Dąbrowskiego. ( druk nr 11)
15. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w całości z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych Pana Mariana Krakowskiego- dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Sławnie. (druk nr 12)

16. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania. (druk nr 13)

17. Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Sławieńskiego za 2022r.- debata (druk nr 14)

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Sławnie wotum zaufania. (druk nr 15)

19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego za 2022rok.(druk nr 16)

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Sławnie z wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego za 2022r. (druk nr 17)

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2023-2032. (druk nr 18 )

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023r. ( druk nr 19)

23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

24. Wnioski i oświadczenia radnych.

25. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady
Tomasz Bobin