Mieszkańcy Powiatu Sławieńskiego, uprzejmie informuję, że XXVIII Sesja Rady Powiatu w Sławnie odbędzie się w dniu 23 grudnia 2021r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a (na sali mogą przebywać wyłącznie radni oraz obsługa organizacyjno -prawna).
Sesja zwołana jest na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 920) i zgodnie art. 15zzx ust. 1-2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Proponowany porządek obrad:
1. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 25 listopada 2021r.
2. Trybuna obywatelska. Wnioski w ramach trybuny obywatelskiej należy składać pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Sławnie lub e-mail: brz@powiatslawno.pl do dnia 23 grudnia 2021r. do godz. 8.00.
3. Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu w Sławnie z XXVII Sesji Rady Powiatu z dna 25 listopada 2021 roku (druk nr 1).
5. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Sławnie z działań Zarządu Powiatu podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami Rady Powiatu w Sławnie (druk nr 2).
6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2022-2030 (druk nr 3).
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sławieńskiego na rok 2022 (druk nr 4).
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu na rok 2022 (druk nr 5).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sławnie na 2022 rok (druk nr 6).
10. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych (druk nr 7).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/VI/217/21 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek bankowy-wg algorytmu w 2021r.(druk nr 8).
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wnioski i oświadczenia radnych.
14. Zamknięcie sesji.

                                                                                                                                                 Przewodniczący Rady
                                                                                                                                                      Tomasz Bobin