Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa V Zrównoważony transport, Działanie 5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych.
Cele i efekty projektu:
Głównym celem projektu jest poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa. Przebudowana trasa usprawni połączenia drogowe w regionie. Realizacja przedsięwzięcia poprawi dostępność do obszarów aktywności gospodarczej i turystycznej, a także do rynku pracy i usług publicznych. Realizacja inwestycji zapewni poprawę dostępności komunikacyjnej wewnątrz i na zewnątrz województwa zachodniopomorskiego, zwiększając jednocześnie spójność  układów transportowych, przy równoczesnym podniesieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego, polepszeniu klimatu akustycznego oraz redukcji zanieczyszczeń.
Przedsięwzięcie w wyraźny sposób przyczyni się do podniesienia potencjału regionu, dążąc do poprawy prestiżu oraz zmniejszenia zróżnicowania jakości życia. Poprawi się komunikacja drogowa w rejonie ośrodka powiatowego – Sławna, jak również w układzie na kierunku północ-południe.
Całkowita wartość projektu: 3 500 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 2 975 000,00 PLN