Mieszkańcy Powiatu Sławieńskiego, uprzejmie informuję, że XXVI Sesja Rady Powiatu w Sławnie odbędzie się w dniu 28 października 2021r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a (na sali mogą przebywać wyłącznie radni oraz obsługa organizacyjno-prawna).
Sesja zwołana jest na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 920) i zgodnie art. 15zzx ust. 1-2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Proponowany porządek obrad:
1. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 sierpnia 2021r.
2. Trybuna obywatelska. Wnioski w ramach trybuny obywatelskiej należy składać pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Sławnie lub e-mail: brz@powiatslawno.pl do dnia 28 października 2021r. do godz. 8.00.
3. Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał XXV Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 sierpnia 2021r.( druk nr1).
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Sławnie z działań Zarządu Powiatu podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami Rady Powiatu w Sławnie ( druk nr 2).
6. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Sławnie z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych Radnych za 2020r.( druk nr 3).
7. Informacja Starosty Sławieńskiego z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2020r.(druk nr 4).
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Sławieńskiego za rok szkolny 2020/2021. (druk nr 5).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2021-2030 ( druk nr 6).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2021r.( druk nr 7).
11. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Sławieńskim a Hromadą Terytorialną Miasta Horodenka na Ukrainie ( druk nr 8).
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Powiatu Sławieńskiego ( druk nr 9).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/VI/195/21 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 sierpnia 2021r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek bankowy -wg algorytmu w 2021r.( druk nr10).
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia linii komunikacyjnej jako linii użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Sławieński (druk nr11)
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia linii komunikacyjnej jako linii użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Sławieński (druk nr12)
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia linii komunikacyjnej jako linii użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Sławieński (druk nr13)
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia linii komunikacyjnej jako linii użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Sławieński (druk nr14)
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia linii komunikacyjnej jako linii użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Sławieński (druk nr15)
19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia linii komunikacyjnej jako linii użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Sławieński (druk nr16)
20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia linii komunikacyjnej jako linii użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Sławieński (druk nr17)
21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
22. Wnioski i oświadczenia radnych.
23. Zamknięcie sesji.

                                                                                                                                          Przewodniczący Rady
                                                                                                                                             Tomasz Bobin