Starostwo Powiatowe w Sławnie

Informacja o wyniku IV przetargu - Podgórki

I N F O R M A C J A

Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) Zarząd Powiatu w Sławnie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku IV przetargu ustnego nieograniczonego:

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu :

- 28 października 2014roku o godz. 1000; siedziba Starostwa Powiatowego w Sławnie, przy ul. Sempołowskiej 2a, Sala konferencyjna, pokój nr 57, IV ustny przetarg nieograniczony.

2.Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:

- działka nr 189/61 o powierzchni 2,2962 ha, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KO1K/00048706/1, położona w jednostce ewidencyjnej 321304_2-Malechowo, obręb 0020-Podgórki.

3.Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu :

- w związku z brakiem wpłat wadium nikt nie został dopuszczony do przetargu.

4.Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu :

- cena wywoławczabrutto 179 200,00 zł. (słownie złotych : sto siedemdziesiąt dziewięć dwieście 00/100), w tym: grunt: 23 800,00 zł., budynki: 155 400,00 zł.

- ze względu na brak oferentów cena najwyższa w przetargu nie została osiągnięta.

5. Imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:

- brak oferentów.

Sławno, dnia 5 listopada 2014 r.

Zarządzenie Starosty Sławieńskiego dotyczące zasad wykonywania wycinki drzew na nieruchomościach Skarbu Państwa

Zarządzenie Nr  71 /14
Starosty Sławieńskiego
z dnia 21  października  2014  r.


w sprawie zasad wykonywania koniecznej wycinki lub usunięcia drzew rosnących  na nieruchomościach  Skarbu Państwa oraz zasad  wykorzystywania pozyskiwanego drewna opałowego.

Na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, z  2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 92, poz. 529, Nr 163, poz. 981, Nr 185, poz. 1092)  art. 11 ust.     1, art. 11 a, art. 12   i art. 23 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 518, 659, 805, 906 ), zarządzam  co następuje:

Czytaj więcej: Zarządzenie Starosty Sławieńskiego dotyczące zasad wykonywania wycinki drzew na nieruchomościach...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym i w przetargu ustnym nieograniczonym

Zarząd Powiatu w Sławnie informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul Sempołowskiej 2a oraz na stronie internetowej www.powiatslawno.pl na okres 21 dni zamieszczony został wykaz  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym i w przetargu ustnym nieograniczonym samodzielnych lokali mieszkalnych i lokalu użytkowego, stanowiących własność Powiatu Sławieńskiego, położonych w budynku mieszkalnym zlokalizowanym na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 223/1 o powierzchni 0,0268 ha, położonej w jednostce ewidencyjnej 321301_1 Darłowo-M, przy ul. Wyspiańskiego 17, obręb Nr 0011, Darłowo 11.

POBIERZ WYKAZ

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem